Arsip Bulanan: Mei 2015

Pernyataan ALTER TABLE dalam MySQL

MySQL: Pernyataan ALTER TABLE untuk Memodifikasi struktur tabel

Oleh: Fairuz el Said

Fungsi Pernyataan ALTER TABLE

Pernyataan ALTER TABLE

Pernyataan ALTER TABLE merupakan salah satu pernyataan DDL (Data Definition Language) dalam MySQL  yang digunakan untuk memodifikasi/mengubah definisi dan strktur dari struktur tabel, baik field maupun nama tabelnya. Dalam pernyataan ALTER TABLE terdapat beberapa klausa untuk memodifikasi struktur tabel yaitu:

Klausa ADD

Klausa ADD merupakan klausa yang dimiliki oleh pernyataan ALTER TABLE yang digunakan untuk menambah field dari suatu table. Sintaks Klausa ADD sebagai berikut.

ALTER TABLE nama_table 
ADD nama_field tipe_data;

Klausa CHANGE

Klausa CHANGE merupakan klausa yang dimiliki oleh pernyataan ALTER TABLE yang digunakan untuk mengubah nama dan atau tipe data suatu field. Sintaks Klausa CHANGE sebagai berikut:

ALTER TABLE nama_table
CHANGE nama_field_lama nama_field_baru tipe_data

Lanjut membaca

Pernyataan DELETE dalam MySQL

MySQL: Pernyataan DELETE untuk Menghapus Record

Oleh: Fairuz el Said

Fungsi Pernyataan DELETE

pernyataan DELETE iconPernyataan DELETE merupakan perintah DML (Data Modification Language) danlam MySQL. Pernyataan DELETE  digunakan untuk melakukan penghapusan pada suatu atau beberapa baris (record)  suatu tabel. Pernyataan DELETE dirangkaian dengan klausa WHERE untuk membatasi atau menfilter record-record yang akan dihapus.

Sintaks Pernyataan DELETE

DELETE FROM nama_tabel
WHERE nama_kolom=nilai

Catatan: Penggunaan WHERE sesungguhnya bersifat opsional, namun Klausa WHERE digunakan untuk menentukan atau membatas suatu record atau beberapa record yang akan dihapus.

Lanjut membaca

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah

Sahabat Nabi: Khalid bin Walid – Sang Pedang Allah yang Terhunus

Oleh: Fairuz el Said

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah“ORANG seperti dia, tidak dapat tanpa diketahui dibiarkan begitu saja. Dia harus diincar sebagai calon pemimpin Islam. Jika dia menggabungkan diri dengan kaum Muslimin dalam peperangan melawan orang-orang kafir, kita harus mengangkatnya kedalam golongan pemimpin”

Demikian keterangan Nabi ketika berbicara tentang Khalid bin sebelum calon pahlawan ini masuk Islam.

Khalid bin Walid: Masa Awal

Khalid bin Walid Sang Pedang Allah - BiografiKhalid bin Walid  dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia angglota suku Bani Makhzum, suatu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya Lababah. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah isteri Nabi. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Suatu hari pada masa kanak-kanaknya kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui suatu perawatan kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik.

Ayah Beliau bernama Walid, adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya. Dia menghormati Ka’bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali dua tahun dialah yang menyediakan kain penutup Ka’bah. Pada masa ibadah Haji dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina.

Lanjut membaca

Pernyataan UPDATE dalam MySQL

MySQL: Sintak dan Contoh Penggunaan Pernyataan UPDATE

Oleh: Fairuz el Said

Fungsi Penyataan UPDATE

Pernyataan UPDATEPernyataan UPDATE merupakan pernyataan DML dalam MySQL yang digunakan untuk mengubah/mengupdate data pada rekord-rekord yang ada dalam sebuah tabel.

Pada sesi ini akan dibahas tentang Pernyataan UPDATE dengan sub bahasan Fungsi, sintaks, contoh-contoh, penggunaan klausa WHERE dalam pernyataan UPDATE, serta latihan-latihan dan tugas.

Sintaks Pernyataan UPDATE

UPDATE nama_tabel 
SET kolom_1 = nilai_baru_1, kolom_2 =nilai_baru_2, …
[WHERE kondisi];

Catatan: Jika klausa WHERE tidak disertakan dalam penyataan UPDATE akan mengakibatkan seluruh record ter-update seluruhnya berdasarkan nilai baru yang dicantukan

Lanjut membaca

Amr bin Ash Radiallahu Anhu Sang Pembebas Mesir

Amr bin Ash Radiallahi Anhu – Pembebas Mesir Dari Cengkeraman Romawi

Kehidupan awal Amr bin Ash Radiallahu Anha

Amr Bin Ash - Sang Pembebas Mesir

Amr Bin Ash – Sang Pembebas Mesir

Amr milik Bani Sahm klan dari Quraisy. Dengan asumsi dia lebih dari sembilan puluh tahun ketika ia meninggal, ia dilahirkan sebelum 573. Dia adalah anak dari Layla binti Harmalah alias “Al-Nabighah”. Sebelum karir militernya, Amr adalah seorang pedagang, yang telah menemani kafilah sepanjang rute perdagangan komersial melalui Asia dan Timur Tengah, termasuk Mesir. Amr bin  Ash lahir di Mekkah, Saudi dan meninggal di Mesir. Dia adalah seorang pria, sangat cerdas yang berasal dari bangsawan Quraisy tersebut. Dia berjuang dengan Quraisy terhadap Islam dalam beberapa pertempuran. Dia pergi untuk melawan Muslim ketika ia melihat mereka berdoa dengan nabi, dia sangat tertarik dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Dia bertekad memusuhi Islam. Sebenarnya dia Quraisy utusan kepada Negus, penguasa Abyssinia. Begitu ia masuk Islam dengan Khalid bin al-Walid, ia menjadi komandan besar perang demi Islam. Masjid Amr bin Ash adalh masjid pertama di Afrika, dibangun di bawah perlindungan Amr bin Ash. Dia datang ke Mesir sebagai panglima tertinggi pasukan Khalifah di 640 AD. Lanjut membaca

Pernyataan INSERT INTO dalam MySQL

MySQL: Pernyataan INSERT INTO untuk Menyisipkan Record

Oleh: Fairuz el Said

Fungsi Pernyataan INSERT INTO

Pernyataan INSERT INTO

Pernyataan INSERT INTO

Pernyataan INSERT INTO dalam MySQL digunakan untuk menyisipkan record ke dalam sebuah tabel. Pengisia record dapat dilakuan secara lengkap untuk seluruh kolom ataupun secara parsial untuk beberapa kolom saja.

Sintaks Pernyataan INSERT INTO

Secara umum kita dapat menulis pernyataan INSEERT INTO dalam dua bentuk. Bentuk pertama dimana kita tidak menulis secara spesifik kolom-kolom yang akan kita sisipkan, yang kita cantumkan hanya nilai saja. Bentuk ini berlaku jika semua kolom ingin diinputkan secara keseluruhan. Adapun sintaksnya sebagai berikut:

INSERT INTO nama_tabel
VALUES (nilai1, nilai2,nilai2,...);

Bentuk kedua adalah mencantumkan nama-nam kolom yang akan disispkan beserta dengan nilainya, sintaksnya sebagai berikut:

INSERT INTO nama_tabel (Kolom1, kolom2, kolom3,...)
VALUES (nilai1, nilai2,nilai2,...);

Lanjut membaca

Fungsi Agregat dalam MySQL

MySQL: Fungsi Agregat (COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG)

Oleh: Fairuz el Said

Fungsi Agregat IconFungsi agregat  dalam MySQL adalah fungsi yang menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya, seperti: jumlah data, nilai minimun, nilai maximum dan nilai rata-rata .
Fungsi ini digunakan bersama dengan pernyataan SELECT, untuk pembahasannya dapat anda baca pada meteri: Pernyataan SELECT dalam MySQL

Jenis Fungsi Agregat

Standar ISO mendefinisikan lima jenis fungsi agregat, yaitu:

SUM digunakan untuk menghitung total nilai dari kolom tertentu
COUNT digunakan untuk menghitung jumlah record.
AVG digunakan untuk menampikan nilai rata-rata dari suatu kolom
MAX digunakan untuk menampikan nilai tertinggi dari suatu kolom
MIN digunakan untuk menampikan nilai terendah dari suatu kolom

Lanjut membaca